Inscripció de Socialització de llibres

La quota anual de socialització per el curs 2016-2017 es de 72€ i se hauria de pagar amb transferencia. Es obligatori ser soci del AMPA per participar en el programa de socialització.

Adjuntar copia del document del ingrés efectuat al:
Numero de compteES16 0182 8753 93 0200139332
BeneficiariAMPA CEIP LOLA ANGLADA
1Pares/Tutors
Telèfon de contacte:


Correu electrònic:


2Alumnes
NomCognomsCursGrup
3Justificant de transferencia
  1. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”), AMPA ESCOLA LOLA ANGLADA us informa que les dades que es sol·liciten en aquesta sol·licitud s'inclouran en un fitxer automatitzat y o manual (adreça c/ Segarra s/n, 08192 Sant Quirze del Vallès , Barcelona, email: ampa.lola.anglada@gmail.com), s'utilitzaran per oferir-vos informació sobre activitats i serveis relacionats amb l’ AMPA ESCOLA LOLA ANGLADA i la seva gestió.
  2. Si desitgeu fer ús del dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a AMPA ESCOLA LOLA ANGLADA (als contactes abans indicats), indicant expressament el concret dret que vol exercitar.
  3. L'usuari consent i autoritza expressament a AMPA ESCOLA LOLA ANGLADA a l’obtenció i publicació, dels drets d’imatge i veu del MENOR captats en una o més sessions fotogràfiques i/o de filmació durant la seva participació al curs o a les festes, en qualsevol suport o mitjà de difusió que AMPA ESCOLA LOLA ANGLADA determini per un període de temps il·limitat amb caràcter gratuït i renunciant a qualsevol tipus de contraprestació.
  4. I en prova de conformitat, acceptació i prestació de consentiment exprés a tot l’anterior, ACCEPTA, en nom propi i com a representant legal del MENOR.